ЦИК продължава да работи непрозрачно и отказва да прилага закона

ЦИК продължава да работи непрозрачно и отказва да прилага закона

Непосредствено преди изборите за представители в Европейския парламент, първите проведени по чисто новия изборен закон на Мая Манолова, възникнаха редица въпроси свързани с определянето действителността и недействителността на бюлетините при тяхното преброяване.

Tогава, а и за предстоящите парламентарни избори, незнайно защо Централната избирателна комисия реши да си изсмуче от пръстите решение, че бюлетината се разделя на две, когато се прави преценка за нейната действителност. Въпреки изричния текст на чл. 261, ал. 1, че бюлетината за гласуване е обща, изборната администрация въведе понятия като „недействителност на вот за преференция“ и по този начин брутално прегази закона, като остави на практика възможност гласоподавателя да напише или нарисува каквото си иска в определена част от бюлетината, без това да влече за последица нейната недействителност в цялост, както предвижда Изборния кодекс. В медийното пространство се появиха коментари за възможни начини за проследяване на начина на гласуване.

В тази връзка, преди изборите, в края на Април 2014 година си позволих да се обърна към Централната избирателна комисия не само с призив да си спомни, че поддържа страница в социалната мрежа, която е удобна за комуникация, но и да задам съвсем конкретен въпрос с немаловажно значение. Отговор не получих по начина, по който се предполага една администрация да го направи, но след малко ровене из протоколите от заседанията попаднах на нещо изключително, което публикувам без съкращения:

Протокол № 39/10.05.2014 на ЦИК

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващото запитване е № ЕП-22-510 от 24 април 2014 г., получено по електронната поща от Калоян Сухоруков, който се интересува предвидена ли е възможност към Централната избирателна комисия да бъдат задавани въпроси, свързани с нейната дейност и компетентност. „Предишният състав на ЦИК поддържаше Фейсбук-страница”. Конкретно се интересува „как трябва да бъде третирана бюлетина при преброяването на която се установи валидно попълнен избор на партия, коалиция или независим кандидат, но в полето за преференция е употребен знак извън законоустановения, например подчертаване. Следва ли подобна бюлетина да се третира по смисъла на чл. 266, ал. 1 от ИК и гласът да бъде счетен за недействителен?”
Подготвила съм проект на отговор:
„ЦИК има активна страница в социалната мрежа, достъпна на адрес – изписан е адресът – на която можете да зададете Вашите въпроси, свързани с дейността на ЦИК.
Относно запитването Ви, свързано с действителност на бюлетина по конкретно посочен пример, Ви уведомяваме, че чл. 266, ал. 1 от Изборния кодекс регламентира забраните за вписване на специални символи в бюлетината, които правят гласа недействителен. Описаният от Вас случай се отнася за бюлетина, в която има правилно отбелязан знак за кандидатска листа на партия, коалиция или независим кандидат и неправилно отбелязване на предпочитание. Гласът ще се преброи като недействителен за кандидатската листа”.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Ако искате, да направим сверка със закона. Все пак вписването на знаци, символи, други за различни от тези, които са установени за гласуване, прави гласът недействителен. Вярно е, че знакът за гласуване, е този, който трябва да бъде, но имаме допълнително вписани други знаци и просто ще искам да погледна и аз сега.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Запитването му е, че има извън законоустановения знак само за преференцията.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, но бюлетината е една. Няма, според мен, как да казваме – ако в кръгчето е поставена въпросителна, но тогава е действителна, но ако е въпросителната е извън кръгчетата, някъде другаде – бюлетината, тогава ще е действителна. Това е моята логика.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В полето за преференция е употребен знак извън законоустановения.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да, но конкретният му пример е за подчертаване, а това, според мен, означава поставяне на знак върху бюлетината и в този случай действително е важно да преценим дали попада в хипотезата на чл. 266, ал. 1 от ИК.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако искате, по-късно да го гледаме това.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, добре.
***
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, нали остана отпреди едно писмо, което трябваше да помислим какъв да бъде отговора относно подчертаването. Само да припомня, става въпрос за случай, в който има валидно попълнен избор на партия, коалиция или независим кандидат, но в полето за преференции е употребен знак или отбелязване извън законоустановените, например подчертаване. Избирателят ни пита следва ли подобна бюлетина да се третира по смисъла на чл. 266, ал. 1 от Изборния кодекс и гласът да бъде счетен за недействителен.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: А кой пита?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да не отговорим. За първи път предлагам да не отговорим.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Пита Калоян Сухоруков.
РОСИЦА МАТЕВА: Я, пак!
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Интересувам се как трябва да бъде третирана бюлетина, при преброяването на която се установи валидно попълнен избор на партия, коалиция или независим кандидат, но в полето за преференции е употребен знак или отбелязване, извън законоустановените, например подчертаване? Следва ли подобна бюлетина да се третира по смисъла на чл. 266, ал. 1 от Изборния кодекс и гласът да бъде счетен за недействителен?
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Той задава отговор, а тук ни занимава с хипотези. Това е отговор, а не въпрос.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Без отговор или с отговор – действителността или недействителността на бюлетините са описани в съответните текстове на Изборния кодекс и методическите указания на ЦИК. Точка!
РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че всъщност това е провокативен въпрос и преценката дали един глас в една бюлетина е действителен, или не е, се извършва от секционните избирателни комисии в деня на изборите. А обучителни материали ще има достатъчно, които да показват как се гласува. Предлагам да не се отговаря изобщо.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте, колега Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Изказването ми не е отправено към никой лично. На едно от първите заседания – четвърто или пето поред, казахме по принцип, че на такива въпроси, двама от членовете – хайде, да кажем, от различни квоти, да отговарят – това сме членове на ЦИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, постъпи предложение „без отговор”. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); против – 1 (Камелия Нейкова). Приема се. Заповядайте, колега.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, питането е от гражданин, който разисква най-различни хипотези. Но по принцип би следвало да се спазва, така както е написано в закона и отбелязванията на бюлетините, а не страничните, безкрайни вариации, варианти за действия върху тези бюлетини. Гражданинът, ако се интересува от законосъобразното подаване на бюлетина, е едно, а да се интересува кои действия излизат от законосъобразното попълване на бюлетина, е съвсем друга. Така че тъй като пита гражданин, би следвало, че ако ще попълвате бюлетини, би следвало да се спазят изричните изисквания за попълване на бюлетини. Толкова! Не какво не трябва да се прави, а трябва да се укаже какво трябва да се поправи.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Удивително… Как задавайки един твърде конкретен въпрос човек може да получи отговор на толкова много неща, за които всъщност не пита, но пък от това могат да бъдат направени редица изводи, някои от които според мен са безспорни.

Първият от тях е, че смислените въпроси с елементарен за намиране отговор затрудняват комисията и тя предпочита да ги остави „за по-късно“. Разбира се не защото не може веднага да посочи единствения съществуващ верен отговор, а вероятно защото е необходимо той да бъде консултиран с някого извън залата, извън протокола, в резултат на което съвсем разумните и точни първоначални становища на някои от членовете остават в небитието, а същите хора отказват да ги защитят по време на гласуването и думата им повече не се чува. Това е повече от странно.

Вторият категоричен извод е, че ЦИК просто не чете закона и не го прилага такъв, какъвто е. В чл. 266, ал. 1 изрично се посочва, че вписването в бюлетината на специални символи, като букви, цифри или други знаци, прави гласа недействителен, като същата формулировка е пренесена буквално и в текста на чл. 278, ал. 3, т. 2, където изчерпателно се уреждат хипотезите на недействителност. Изборният кодекс разглежда бюлетината в цялост, не я дели на различни части, при попълването на които важат различни правила. Комисията си позволява да въвежда правила, които не са предвидени и по този начин на практика дописва закона.

На трето място следва да посочим и отношението на изборната администрация към поставени въпроси, които са да ги наречем не до там удобни за определени кръгове. Удивително е, че оказва се въпросът „кой пита“ е от значение за преценката дали същият да бъде просто отсвирен или да му се отдели внимание и с мъгляви и безкрайно некомпетентни отговори да бъде заглушен общественият интерес, както се случи това в последните дни по отношение незаконосъобразността на няколко разкрити изборни секции в чужбина. Странно кое точно във въпроса ми накара Комисията, по думите на нейния секретар, да стигне до прецедент, като просто се скрие гузно и не отговори…

Да, уважаеми членове на ЦИК, въпросът беше провокативен. И правилно, това е отговор, а не въпрос. Отговор, който обаче по категоричен начин трябваше да дадете точно вие, като административен орган следящ прилагането на изборния закон и гарантиращ провеждането на честни и демократични избори, а не такъв, който прехвърля отговорността изцяло на секционните избирателни комисии, за чието законосъобразно поведение пишете методически указания, в които на моменти грозно прозират същата безпомощност и професионална некомпетентност.

Уви и предстоящите избори ще се наложи бъдат проведени от изборна администрация в този състав и с тези разбирания за законосъобразност и прозрачност в решенията си, с това отношение към сериозните проблеми и значими теми на изборния процес. Всъщност намирах, че набързото сформиране на състава на ЦИК, буквалното хвърляне на тези хора в дълбокото непосредствено преди провеждането на избори за представители в Европейския парламент, липсата на достатъчно време е достатъчно основание за проява на малко толерантност и това беше единствената причина да споделям всичко това едва сега. И го правя само защото в ЦИК нищо ново не са научили за цяло лято, но за сметка на това доста стари неща са забравили и дори в позиции, в които са принципно прави, пред медиите се оплитат в аргументацията и звучат почти нелепо.

Нищо спорно няма във въпроса дали тези избори ще бъдат проведени честно и законосъобразно, ръководени от истински професионалисти и независимо от лошия Изборен кодекс. За пореден път жалко…

Leave a Reply